Kwalifikacje zawodowe

WIEDZA I STANDARDY ZAWODOWE

Ukończone szkolenia z zakresu wyceny nieruchomości

 • Rynkowa wartość nieruchomości – przykłady wycen – październik 2019 r. Organizator: Karkonoskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
 • Planowanie przestrzenne w warsztacie rzeczoznawcy majątkowego - od Studium (SUiKZP) po chłonność inwestycyjną - czerwiec 2021 r. Organizator: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
 • Legalizacja uproszczona, najistotniejsze zmiany Prawa Budowlanego i cyfryzacja procesu inwestycyjnego rzeczoznawców majątkowych - maj 2021 r. Organizator: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
 • Zużycie techniczne obiektów oraz Aktualne problemy związane z opracowaniem operatów szacunkowych - grudzień 2020 r. Organizator: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
 • Określenie chłonności inwestycyjnej działki budowlanej. Studium przypadku - warsztaty - październik 2020 r. Organizator: Mazowieckie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
 • Analiza i wycena przedsięwzięć deweloperskich - październik 2020 r. Organizator: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
 • Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości - czerwiec 2020 r. Organizator: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
 • Badanie przydatności dowodowej operatu szacunkowego w sprawach sądowych i administracyjnych. Ocena prawidłowości sporządzenia operatów szacunkowych w świetle doświadczeń komisji oceniających (KAiOW przy SRM we Wrocławiu i KA przy PFSRM) – czerwiec 2019 r. Organizator: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
 • Problematyka teoretyczna i zasady praktycznego wykorzystania w wycenie nieruchomości systemu informacji geograficznej (GIS) - marzec 2019 r. Organizator: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
 • Metoda zysków w wycenie nieruchomości - marzec 2019 r. Organizator: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
 • Uporządkowanie wiedzy z zakresu norm pomiaru powierzchni - październik 2018 r. Organizator: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
 • Podatki w działalności zawodowej i gospodarczej rzeczoznawcy majątkowego - czerwiec 2018 r. Organizator: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
 • Ochrona danych osobowych - RODO, Obowiązki rzeczoznawcy majątkowego w oparciu o obecne przepisy - maj 2018 r. Organizator: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
 • Koncepcja wartości rynkowej w świetle nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - kwiecień 2018 r. Organizator: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
 • Metoda Pozostałościowa w praktyce - listopad 2017 r. Organizator: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
 • Analiza zmian dokonanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 2017 r. - czerwiec 2017 r. Organizator: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
 • Wycena nieruchomości w podejściu dochodowym - marzec 2017 r. Organizator: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
 • Wycena ograniczonych praw rzeczowych oraz praw zobowiązaniowych - luty 2017 r. Organizator: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
 • Ochrona danych osobowych. Prawa i obowiązki związane z procesem przetwarzania danych osobowych - październik 2016 r. Organizator: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
 • Ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi i leśnymi od 30 kwietnia 2016 r. - aspekty prawne, geodezyjne i ekonomiczne - październik 2016 r. Organizator: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
 • Metody statystyczne i modele ekonomiczne w wycenie nieruchomości - marzec 2016 r. Organizator: Legnickie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Legnicy
 • Zarządzanie projektami wg standardu PMI/PMBoK; podejście praktyczne - listopad 2015 r. Organizator: Project Management Institute
 • Najczęstsze błędy w wycenie nieruchomości. Praktyka wyceny a teoria i orzecznictwo - kwiecień 2015 r. Organizator: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
 • Operat szacunkowy w postępowaniu administracyjnym - marzec 2014 r. Organizator: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
 • Wycena nieruchomości wywłaszczanych w celu realizacji inwestycji drogowych. Zasada korzyści a nieruchomości drogowe - marzec 2013 r. Organizator: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
 • Prawne aspekty wyceny prawa użytkowania wieczystego - styczeń 2013 r. Organizator: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
 • Ustalanie odszkodowań za nieruchomości lub ich części przejmowane pod drogi publiczne, w tym na podstawie specustawy drogowej oraz podejście porównawcze w wycenie nieruchomości - rożne aspekty praktyczne - grudzień 2012 r. Organizator: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
 • Rynkowa wartość nieruchomości – przykłady wycen – październik 2012 r. Organizator: Karkonoskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Jelenia Góra – Wałbrzych z/s w Jeleniej Górze
 • Analiza skutków i uwarunkowań prawnych wyceny wynikających z dokonanych zmian w przepisach prawa – grudzień 2011. Organizator: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
 • Rynkowa wartość nieruchomości – przykłady wycen – październik 2011 r. Organizator: Karkonoskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Jelenia Góra – Wałbrzych z/s w Jeleniej Górze
 • Wycena dla potrzeb aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – czerwiec 2011. Organizator: Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego
 • Aktualne problemy warsztatowe rzeczoznawców majątkowych – grudzień 2010. Organizator: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
 • Analiza rynku nieruchomości w operacie szacunkowym za pomocą aplikacji Excela – październik 2010 r. Organizator: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
 • Wybrane zagadnienia dotyczące wyceny w infrastrukturalnych inwestycjach liniowych oraz odpowiedzialność karna rzeczoznawcy majątkowego – czerwiec 2010 r. Organizator: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
 • Sporzadzanie operatu szacunkowego w świetle orzeczeń organów administracji publicznej, sądów i postepowań przed organizacją zawodową – kwiecień 2010 r. Organizator: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
 • Metoda inwestycyjna w wycenie nieruchomości – listopad 2009 r. Organizator: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
 • Wartość rynkowa nieruchomości wg KSWP1. Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa; przykłady wycen - listopad 2008. Organizator: Karkonoskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Jelenia Góra, Wałbrzych z/s w Jeleniej Górze
 • Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia dochodowego. Teoria i praktyka stosowania metody zysków – czerwiec 2008.Organizator: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
 • Wycena nieruchomości dla zabezpieczenia wierzytelności – październik 2007. Organizator: Karkonoskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Jelenia Góra-Wałbrzych z siedzibą w Jeleniej Górze
 • Wycena przedsiębiorstw – czerwiec 2007.Organizator: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
 • Wartość godziwa nieruchomości przedsiębiorstw, stosowanie DRC i metody zysków.Metoda korygowania ceny średniej, nowe spojrzenie i nowe możliwości – studium przypadku. Rentowność bezpiecznych długoterminowych lokat na rynku kapitałowym - listopad 2006.Organizator: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
 • Wycena obiektów hotelowych na terenach turystycznych - maj 2006.Organizator: Karkonoskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Jeleniej Górze
 • Wycena nieruchomości rolnych w świetle przepisów prawa i standardów zawodowych – czerwiec 2005. Organizator: Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
 • Nowe regulacje prawne w zakresie wyceny i gospodarki nieruchomościami - czerwiec 2004.Organizator: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
 • Wycena nieruchomości rolnych – listopad 2004. Organizator: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
 • Szacowanie wartości nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego – styczeń 2004.Organizator: Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

Standardy

Więcej informacji o stosowaniu standardów zawodowych: PFSRM/standardy